Všeobecné obchodné podmienky

 

Moderní fotbal s.r.o. so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701 v súvislosti s organizovaním športových a vzdelávacích akcií Coerver® Coaching vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú pravidlá účasti, ako aj práva a povinnosti účastníkov a organizátora v rámci všetkých akcií (ďalej len "Podmienky").

1. VÝKLAD POJMOV

Pojmy použité v týchto Podmienkach majú nižšie uvedený význam:

 

Organizátor

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701

Moderní fotbal s.r.o. - organizačná zložka, Galvaniho 7/A, Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 04, IČO: 47123842

 

Poverená osoba

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na  základe zmluvného vzťahu s Organizátorom zaisťuje pre Organizátora určité činnosti pri organizácii a realizácii akadémie, vrátane trénerov.

 

Účastník

Chlapec alebo dievča, ktoré so súhlasom rodiča/zákonného zástupcu alebo tréner, ktorí riadne vyplnili prihlášku, uhradili poplatok za účasť a dostavili sa v stanovenom termíne na účasť na akcií.

 

Coerver® Coaching akcie (ďalej jen akcie)

 

Coerver® Coaching je tréningový a vzdelávací program, pri ktorom sú pod dohľadom odborníkov a preškolených trénerov a inštruktorov organizované športové stretnutia chlapcov a dievčat s cieľom spoločných tréningov a ďalších akcií uvedených v ponuke Organizátora alebo školenia a kurzy pre trénerov, aby sa odovzdali informácie o tréningové metóde Coerver® Coaching.

 

Program akcií

Detailný harmonogram obsahujúci kompletný prehľad časov a činností počas podujatí po celú Dobu trvania. Je k dispozícii na www.coerver.sk.

Doba trvania akcií

 

Akcia začína okamihom príchodu a nahlásením účastníka Poverené osobe podľa času uvedeného v Programe akcií. Ukončenie nastáva okamihom uverejnenia Poverené osoby alebo odovzdanie účastníka rodičom alebo zákonnému zástupcovi v čase uvedenom v Programe akcií.

 

Aktivity v rámci akcií (ďalej len aktivity)

Spoločné tréningy, zábavné aktivity, odpočinok, stravovanie a spánok, prednášky či iné aktivity uvedené v Programe akcií, a to po dobu konania akcie vrátane prestávok medzi jednotlivými aktivitami.

 

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Účastník sa v rámci akcií v súlade s Programom akcií a pokyny Organizátora a poverených osôb spoločne s ďalšími účastníkmi aktívne zúčastňuje futbalových tréningov pod vedením preškolených trénerov a špecialistov, prednášok a ďalších aktivít konaných v Dobe trvania akcií. Program podujatí je stanovený podľa uváženia a potrieb Organizátora a ten si vyhradzuje právo tento program meniť.

3. PRAVIDLÁ ÚČASTI NA AKCIÁCH

Účastník je povinný zúčastňovať sa všetkých aktivít v rámci akcií tak, ako sú uvedené v Programe akcií, ak Organizátor alebo Poverené osoby neustanovuje inak. Účastník sa nesmie vzdialiť bez dovolenia Organizátora alebo Poverené osoby z aktivít v rámci akcií.

Účastník je povinný nepožívať na akciách či v bezprostrednej súvislosti s nimi (pred akciou alebo po akcii) alkohol, cigarety či omamné látky.

Účastník je povinný dodržiavať pokyny a nariadenia poverených osôb, ktoré nad ním po dobu konania akcií konajú dohľad, ako aj všetky ďalšie pokyny Organizátora a poverených osôb v súvislosti s akciami.

Účastník je povinný dodržiavať právne predpisy, normy slušného správania a zásady fair-play a udržiavať poriadok a čistotu v izbách, spoločenských miestnostiach a hygienických zariadeniach a na športoviskách.

Účastník je povinný bezodkladne informovať Poverenou osobu o úrazoch, zhoršenie zdravotného stavu či svojich zdravotných obmedzeniach.

4. PODMIENKY ÚČASTI NA AKCIÁCH A UKONČENIE ÚČASTI

Podmienkou účasti na akciách je riadne vyplnenie a odoslanie prihlášky, uhradení účastníckeho poplatku a odovzdania vyžadovaných dokumentov. Najmä Vyhlásenie o zdravotnom stave účastníka. Účastník akcií je povinný dodržiavať po celý čas účasti na akciách jeho podmienky.

Účasť účastníka na akciách môže byť ukončená aj pred uplynutím Doby trvania akcií v prípade hrubého porušenia podmienok účastníkom alebo porušením povinností ustanovených Organizátorom a Poverenou osobou a to bez nároku na vrátenie poplatku za účasť.

5. ZODPOVEDNOSŤ

Účastníci sa zúčastňujú akcie na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ a Poverené osoby nezodpovedajú za akékoľvek zdravotné komplikácie, úrazy a škody na majetku, ako aj akékoľvek iné škody, ktoré vzniknú na akcií, alebo v súvislosti s ňou, či v inej súvislosti s akciou.

6. CENA

Cena za jednotlivých akciu je uvedená na webových stránkach www.coerver.sk a poplatok za účasť na zahŕňa náklady na organizovanie, tj. Najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akciách, prenájom areálu, kde budú organizovať podujatia. Ďalej zahŕňa podľa konkrétnej špecifikácie tiež možnosť ubytovania, celodennú stravu vrátane nápojov alebo futbalový dres, trenírky, štulpne značky adidas®. Dopravu na akcie si účastník zabezpečuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu. Platobné a storno podmienky u jednotlivých akcií sú uvedené na webových stránkach www.coerver.sk.

7. ZRUŠENIE AKCIE ZO STRANY ORGANIZÁTORA

Organizátor je povinný uskutočniť akciu podľa podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach a na webových stránkach. Realizácia akcie je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov. Ak počet účastníkov pre danú akciu nedosiahne minimálny počet, vyhradzuje si organizátor právo akciu zrušiť.
Organizátor môže zrušiť akciu alebo zmeniť miesto či termín. V prípade zrušenia akcie bude účastníkom vrátený 100% zaplatenej ceny.

8. ZRUŠENIE ÚČASTI NA AKCI ZO STRANY ÚČASTNIKA AKCIE

Účastník akcie má právo zrušiť svoju účasť. Zrušenie účasti musí byť vykonané písomne (e-mailom).
Organizátorovi prináleží storno poplatok, ktorý je stanovený podľa dĺžky času medzi zrušením účasti na akcii zo strany účastníka akcie (rozhodujúci je deň, kedy bolo toto zrušenie organizátorovi doručené) a prvým dňom akcie. Konkrétne storno podmienky sú uvedené na webových stránkach.
Storno poplatok sa nezapočítava v prípade, že za účastníka akcie bude zaistený adekvátny náhradník.

9. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Moderný futbal s.r.o., so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČO: 24851701, ako správca osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov a právach účastníkov spojených s daným spracovávaním na webových stránkach www.coerver.sk.

10. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Moderní fotbal s.r.o., so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701, e-mail: info@coerver.cz.

Moderní fotbal s.r.o. - organizačná zložka, Galvaniho 7/A, Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 04, IČO: 47123842, e-mail: info@coerver.sk.

Kontaktná osoba: Tomáš Klečka, tel.: +420 602 311 164.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodné podmienky predstavujú kompletnú úpravu práv a povinností Organizátora a účastníka v súvislosti s účasťou na akciách. Záležitosti neupravené Rádom sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. Poriadok môže byť zmenený jednostranne Organizátorom. Zmena nadobúda účinnosť okamihom publikovanie Podmienok na webových stránkach www.coerver.sk.

 

V Praze dne 16. 3. 2020.

 

 CZ  EN