Všeobecné obchodné podmienky

 

Moderní fotbal s.r.o. so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701 v súvislosti s organizovaním športových a vzdelávacích akcií Coerver® Coaching vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú pravidlá účasti, ako aj práva a povinnosti účastníkov a organizátora v rámci všetkých akcií (ďalej len "Podmienky").

1. VÝKLAD POJMOV

Pojmy použité v týchto Podmienkach majú nižšie uvedený význam:

 

Organizátor

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701

Moderní fotbal s.r.o. - organizačná zložka, Galvaniho 7/A, Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 04, IČO: 47123842

 

Poverená osoba

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na  základe zmluvného vzťahu s Organizátorom zaisťuje pre Organizátora určité činnosti pri organizácii a realizácii akadémie, vrátane trénerov.

 

Účastník

Chlapec alebo dievča, ktoré so súhlasom rodiča/zákonného zástupcu alebo tréner, ktorí riadne vyplnili prihlášku, uhradili poplatok za účasť a dostavili sa v stanovenom termíne na účasť na akcií.

 

Coerver® Coaching akcie (ďalej jen akcie)

 

Coerver® Coaching je tréningový a vzdelávací program, pri ktorom sú pod dohľadom odborníkov a preškolených trénerov a inštruktorov organizované športové stretnutia chlapcov a dievčat s cieľom spoločných tréningov a ďalších akcií uvedených v ponuke Organizátora alebo školenia a kurzy pre trénerov, aby sa odovzdali informácie o tréningové metóde Coerver® Coaching.

 

Program akcií

Detailný harmonogram obsahujúci kompletný prehľad časov a činností počas podujatí po celú Dobu trvania. Je k dispozícii na www.coerver.sk.

Doba trvania akcií

 

Akcia začína okamihom príchodu a nahlásením účastníka Poverené osobe podľa času uvedeného v Programe akcií. Ukončenie nastáva okamihom uverejnenia Poverené osoby alebo odovzdanie účastníka rodičom alebo zákonnému zástupcovi v čase uvedenom v Programe akcií.

 

Aktivity v rámci akcií (ďalej len aktivity)

Spoločné tréningy, zábavné aktivity, odpočinok, stravovanie a spánok, prednášky či iné aktivity uvedené v Programe akcií, a to po dobu konania akcie vrátane prestávok medzi jednotlivými aktivitami.

 

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Účastník sa v rámci akcií v súlade s Programom akcií a pokyny Organizátora a poverených osôb spoločne s ďalšími účastníkmi aktívne zúčastňuje futbalových tréningov pod vedením preškolených trénerov a špecialistov, prednášok a ďalších aktivít konaných v Dobe trvania akcií. Program podujatí je stanovený podľa uváženia a potrieb Organizátora a ten si vyhradzuje právo tento program meniť.

3. PRAVIDLÁ ÚČASTI NA AKCIÁCH

Účastník je povinný zúčastňovať sa všetkých aktivít v rámci akcií tak, ako sú uvedené v Programe akcií, ak Organizátor alebo Poverené osoby neustanovuje inak. Účastník sa nesmie vzdialiť bez dovolenia Organizátora alebo Poverené osoby z aktivít v rámci akcií.

Účastník je povinný nepožívať na akciách či v bezprostrednej súvislosti s nimi (pred akciou alebo po akcii) alkohol, cigarety či omamné látky.

Účastník je povinný dodržiavať pokyny a nariadenia poverených osôb, ktoré nad ním po dobu konania akcií konajú dohľad, ako aj všetky ďalšie pokyny Organizátora a poverených osôb v súvislosti s akciami.

Účastník je povinný dodržiavať právne predpisy, normy slušného správania a zásady fair-play a udržiavať poriadok a čistotu v izbách, spoločenských miestnostiach a hygienických zariadeniach a na športoviskách.

Účastník je povinný bezodkladne informovať Poverenou osobu o úrazoch, zhoršenie zdravotného stavu či svojich zdravotných obmedzeniach.

4. PODMIENKY ÚČASTI NA AKCIÁCH A UKONČENIE ÚČASTI

Podmienkou účasti na akciách je riadne vyplnenie a odoslanie prihlášky, uhradení účastníckeho poplatku a odovzdania vyžadovaných dokumentov. Najmä Vyhlásenie o zdravotnom stave účastníka. Účastník akcií je povinný dodržiavať po celý čas účasti na akciách jeho podmienky.

Účasť účastníka na akciách môže byť ukončená aj pred uplynutím Doby trvania akcií v prípade hrubého porušenia podmienok účastníkom alebo porušením povinností ustanovených Organizátorom a Poverenou osobou a to bez nároku na vrátenie poplatku za účasť.

5. ZODPOVEDNOSŤ

Účastníci sa zúčastňujú akcie na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ a Poverené osoby nezodpovedajú za akékoľvek zdravotné komplikácie, úrazy a škody na majetku, ako aj akékoľvek iné škody, ktoré vzniknú na akcií, alebo v súvislosti s ňou, či v inej súvislosti s akciou.

6. CENA

Cena za jednotlivých akciu je uvedená na webových stránkach www.coerver.sk a poplatok za účasť na zahŕňa náklady na organizovanie, tj. Najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na akciách, prenájom areálu, kde budú organizovať podujatia. Ďalej zahŕňa podľa konkrétnej špecifikácie tiež možnosť ubytovania, celodennú stravu vrátane nápojov alebo futbalový dres, trenírky, štulpne značky adidas®. Dopravu na akcie si účastník zabezpečuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu. Platobné a storno podmienky u jednotlivých akcií sú uvedené na webových stránkach www.coerver.sk.

7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Moderný futbal s.r.o., so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČO: 24851701, ako správca osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov a právach účastníkov spojených s daným spracovávaním na webových stránkach www.coerver.sk.

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Moderní fotbal s.r.o., so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701, e-mail: info@coerver.cz.

Moderní fotbal s.r.o. - organizačná zložka, Galvaniho 7/A, Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 04, IČO: 47123842, e-mail: info@coerver.sk.

Kontaktná osoba: Tomáš Klečka, tel.: +420 602 311 164.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodné podmienky predstavujú kompletnú úpravu práv a povinností Organizátora a účastníka v súvislosti s účasťou na akciách. Záležitosti neupravené Rádom sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. Poriadok môže byť zmenený jednostranne Organizátorom. Zmena nadobúda účinnosť okamihom publikovanie Podmienok na webových stránkach www.coerver.sk.

 

V Praze dne 18. 5. 2018.

 

 CZ  EN