Predpisy o ochrane deti

Predstavenie

Coerver Coaching je popredná celosvetová značka v oblasti nezávislého futbalového vzdelávania, prinášajúca tréning futbalu založený na technických zručnostiach do celého sveta. Moderní fotbal s.r.o. je držiteľom licencie Coerver Coaching pre Českú republiku a Slovensko. Ako popredná značka futbalového vzdelávania sa cítime povinní splniť svoje záväzky, podporovať blaho detí a mládeže a chrániť ich pred zdravotnou ujmou. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov máme ucelenú škálu zásad a postupov, vrátane Predpisov Coerver Coaching o ochrane detí a mládeže, ktoré tiež zahŕňajú Kódex správania zamestnancov Coerver Coaching a Formulár Coerver Coaching pre hlásenie incidentov a zranení.

 

Základné princípy
Pokiaľ ide o základné princípy, na ktorých je dokument Predpisy o ochrane detí a mládeže založený, sme presvedčení o tom, že:

 • Deti a mládež by nikdy nemali zažiť žiadne týranie alebo zneužívanie.
 • Každy, kto koná v mene Coerver Coaching, je zodpovedný za podporu blaha
 • všetkých detí a mládeže, za ich bezpečnosť a tréning, ktorý takéto prostredie rešpektuje.

Akceptácia dôležitosti predpisov
Uznávame, že:

 • Blaho detí je prvoradé.
 • Všetky deti, bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie, zmenu pohlavia, rasu, náboženstvo alebo vieru, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu, majú právo na rovnakú ochranu pred všetkými druhmi ubližovania, zneužívania alebo týrania.
 • Niektoré deti sú navyše zraniteľné kvôli vplyvu predchádzajúcich skúseností, kvôli rôznemu stupňu závislostí, kvôli špecifickým komunikačným potrebám alebo iným problémom.
 • Spolupráca v partnerskom duchu s deťmi a mládežou, ich rodičmi / opatrovateľmi a dalšími inštitúciami je nevyhnutná pre podporu blaha mladých ľudí.

Zabezpečenie bezpečnosti detí a mládeže docielime nasledujúcimi spôsobmi:

 • oceňovaním, počúvaním a rešpektovaním
 • ustanovením sociálneho pracovníka pre Českú republiku a Slovensko (Lucie Klečková)
 • používaním ochranných postupov a predpisov, zdieľaním obáv a ďalších relevantných informácií s inštitúciami, ktoré to potrebujú vedieť; s mierou adekvátneho zapojenia detí, mládeže, rodičov, rodín a opatrovateľov
 • vytvorením a udržovaním prostredia proti šikane a zabezpečením zásad a postupov, ktoré by pomohli vysporiadať sa s akoukoľvek formou šikanovania
 • zdieľaním informácií o ochrane detí a osvedčených ochranných postupov s deťmi, ich rodinami, zamestnancami a dobrovoľníkmi
 • bezpečné prijatie zamestnancov a dobrovoľníkov a zabezpečenie vykonania všetkých potrebných kontrol
 • zabezpečenie účinného riadenia zamestnancov a dobrovoľníkov cez supervíziu, podporu, školenia a ďalšie opatrenia pre zabezpečenie kvality
 • zavedenie Kódexu správania pre zamestnancov a dobrovoľníkov
 • používaním postupov pre zvládnutie všetky?ch obvinení proti zamestnancom a dobrovoľníkom
 • zabezpečením zavedenia postupov pre podávanie sťažností a iných oznámení
 • zabezpečením bezpečného fyzického prostredia pre deti, mládež, zamestnancov a dobrovoľníkov prostredníctvom uplatňovania opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti v súlade s právnymi pokynmi a predpismi
 • profesionálne a bezpečné zaznamenávanie a ukladanie informácií.

Predpisy o ochrane detí a mládeže - sprievodca pre rodičov

 

Zabezpečenie bezpečnosti Vášho dieťaťa
Ak sa Vaše dieťa zúčastní tréningov Coerver Coaching, chceme, abyste si boli istí, že má možnosť zažiť radosť a možnosť naučiť sa nové zručnosti v bezpečnom prostredí. To dosiahneme následujúcim spôsobom:

 • sociálny pracovník
 • zabezpečenie zásad a postupov ochrany zdravia
 • postup pre hlásenie a riešenie bezpečnostných problémov, vrátane zlého tréningu
 • kódex správania pre trénerov
 • bezpečné náborové procesy.
 • kvalifikovaní zamestnanci, ktorí sú preškolení v oblasti ochrany zdravia

Vaše dieťa
Chceme spolupracovať s rodičmi na vytvorení prostredia, v ktorom sa Vaše dieťa:

 • neobáva výkonnostných problémov.
 • nebojí sa urobiť chyby.
 • vie, aký koučing môže od trénera očakávať
 • vie, čo je neprijateľné
 • vie, čo je ty?ranie a zneužívanie
 • pozná úlohu sociálneho pracovníka
 • pozná meno sociálneho pracovníka
 • vie, že sa má v prípade aky?chkoľvek pochybností neodkladne obrátiť na sociálneho
 • pracovníka

Je dôležité, aby Vaše dieťa vedelo, že pokiaľ je žiadané o niečo, čo mu je nepríjemné, má vždy právo povedať NIE!

 

Ako môžete pomocť?
Ako rodič máte u svojho dieťaťa mimoriadny vplyv na to, aby ho futbal bavil, a aby sa v ňom rozvíjalo. Ako pozitívny vzor môžete svojmu dieťaťu pomôcť;

 • maximalizovať jeho potešenie z daného športu
 • udržať úroveň jeho motivácie.
 • pomôcť využiť celý jeho potenciál
 • rozvíjať zručnosti pre život

Bez povšimnutia by nemalo zostať tiež pozitívne a podporné správanie sa voči trénerom, funkcionárom, iným mladým hráčom a ich rodičom alebo komukoľvek inému, kto je do športu zapojeny?

 

Nežiadúce správanie
Každý rodič by mal byť schopný rozpoznať správanie, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na radosť a vývoj jeho dieťaťa. V tomto ohľade je dôležité:

 • neočakávať od svojho dieťaťa príliš mnoho
 • nenaliehať na výkon u dieťaťa príliš silno a príliš skoro
 • nenechať svoje dieťa myslieť si, že vás sklamalo
 • netýrať a neobťažovať svoje dieťa alebo kohokoľvek iného zapojeného do tohto športu.

Rovnako, pokiaľ ste svedkom akéhokoľvek správania, o ktorom si myslíte, že by mohlo byť škodlivé pre dieťa, mali by ste to neodkladne nahlásiť sociálnemu pracovníkovi.

 

Ako zostať v bezpečí - sprievodca pre deti a mládež
Bav sa a zostaň v bezpečí!
Pokiaľ sa zúčastníš tréningov Coerver Coaching, chceme, aby ťa to bavilo, aby si sa naučil nové zručnosti a bol tým najlepším futbalistom, akým môžeš byť. Zároveň chceme zabezpečiť, aby si sa cítil bezpečne.
Pokiaľ sa niečoho obávaš, alebo ťa niekto zranil alebo nahneval, je dôležité, aby si to čo najskôr oznámil zodpovednému dospelému. Detaily o ľuďoch, ktorým sa môžeš zveriť, sú uvedené na konci tejto časti.

 

Tvoji tréneri
Pri účasti na tréningoch Coerver Coaching stretneš veľa nových ľudí a my chceme, aby si sa cítil šťastný a v bezpečí. Coerver tréneri by mali byť vynikajúcim vzorom pre deti a mládež a mali by vymy?šľať také tréningy, ktoré sú dobre naplánované a podporujú tvoj rozvoj ako jednotlivca aj tímového hráča.

 

Z tohto dôvodu je dôležité, aby si poznal rozdiel medzi tým, čo je správne a čo zlé.

Tvoj tréner by mal:

 • byť k tebe spravodlivý a férový
 • byť dobrým príkladom
 • povedať ti, čo je správne a čo je zlé
 • dať ti pozitívnu spätnú väzbu
 • pomáhať ti v zlepšovaní.

Tvoj tréner by nemal:

 • spôsobiť ti nepríjemné alebo nešťastné pocity
 • používať hrubé alebo šikanujúce výroky
 • kontaktovať ťa prostrednictvom sociálnych médií.

Maj vždy na pamäti:
Pokiaľ ťa žiadajú o niečo, čo ti je nepríjemné, máš vždy právo povedať NIE! Zabezpečenie bezpečia! Pokiaľ chceš zostať v bezpečí, budeš musieť pravdepodobne hovoriť so zodpovednou dospelou osobou o veciach, ktoré ťa znepokojujú alebo rozrušujú. Napr. že ...:

 • bol si udretý, strčený alebo kopnutý
 • dostal si výhražné správy na svoj telefón, a to buď SMS, alebo prostrednictvom sociálnych médií
 • niekto sa ti posmieval, nadával ti alebo ti bral veci
 • bol si vynechávaný z tréningov alebo iných aktivít
 • niekto sa ťa dotýkal spôsobom, ktorý sa ti nepáči
 • bol si požiadaný, aby si sa doty?kal niekoho iného spôsobom, pri ktorom si sa cítil nepríjemne
 • bol si požiadaný o niečo, čo nechceš robiť
 • ?bol si požiadaný, aby si niečo tajil.

Komu by si sa mal zdôveriť?
Pokiaľ sa niečoho bojíš, niekto ťa zranil alebo nahneval, existuje veľa ľudí, s ktorými o tom môžeš hovoriť, ako napríklad:

 • tvoj rodič / zákonný zástupca
 • učiteľ
 • tvoj tréner
 • sociálny pracovník Coerver Coaching: Lucie Klečková, tel. +420 01 530 093, e-mail: lucie.kleckova@coerver.cz.
 CZ  EN