Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Spoločnosť Moderní fotbal s.r.o., so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČO: 24851701, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou 201581 C, (ďalej len „spoločnosť Moderní fotbal") - ako správca osobných údajov poskytujeme informácie o spracovávaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracovávaním.

Ku spracovaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

Predaj a realizácia služieb, predaj produktov, robenie fotografií a video dokumentácie z realizácie služieb, realizácia marketingových aktivít, vedenie účtovníctva.

Účel spracovania:

Realizácia zakúpených služieb a produktov a oslovovanie s ponukou ďalších produktov a služieb spoločnosti Moderní fotbal, v rámci informovania o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberania noviniek a zasielania gratulácií k meninám a narodeninám, robenie fotografií a video dokumentácie z realizácie služieb, realizácia marketingových aktivít, vedenie účtovníctva.

Popis účelu spracovania:

Vaše osobné údaje sú použité pre realizáciu zakúpených služieb a akcií uskutočňovaných spoločnosťou Moderní fotbal a ďalej pre informovanie sa o ďalších produktoch a službách spoločnosti Moderní fotbal, akciách, súťažiach, odoberanie noviniek, reklamy, zasielanie obchodných informácií a ponúk, alebo zasielanie gratulácií k meninám a narodeninám. Niektoré osobné údaje sú použité aj pre cielenie vyššie uvedených oznámení.

Oprávnenie ku spracovaniu:

Ku spracovaniu nás oprávňuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytol/a. Pokiaľ ste nám súhlas neposkytol/a, nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, história obchodovania, komunikácia, interakcia.

Doba spracovania a archivácia:

5 rokov od udelenia súhlasu.

 

Kategória spracovania, alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Zamestnanci a ďalšie osoby poverené spoločnosťou Moderní fotbal realizovať služby a akcie, účtovné spoločnosti, IT firmy, marketingové firmy, správcovia dátových, serverových a e-mailových služieb. Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činných v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od Vás

 

Predávanie osobných údajov tretím stranám:

V rámci uvedeného spracovaním sa Vaše osobné údaje budú poskytovať tretím stranám. Jedná sa predovšetkým o poskytovateľov IT a marketingových aplikácií a poskytovatelia licencie Coerver Coaching spoločnosť Sportsmethod Limited.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohoto spracovania k nemu nedochádza.

Aké máte práva?

V rámci spracovania osobných údajov máte nasledujúce práva

  • prístup ku spracovávaným osobným údajom
  • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • oprava nepresných či nesprávnych údajov v prípade doplnenia neúplných údajov
  • vymazanie osobných údajov v prípade zániku účelu, alebo neopravného spracovania
  • obmedzenie, alebo blokovanie spracovaných osobných údajov
  • výpis osobných údajov v štruktúrovanému a strojovo čitateľnému formátu pre seba, alebo pre iného správcu
  • podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie nie je oprávnené
  • nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Pre komunikáciu so spoločnosťou Moderní fotbal ohľadne ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky na adrese: info@coerver.sk

Telefonicky na tel. čísle: +420 601 530 093

Písomne na adrese: Moderní fotbal s.r.o., Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5

Poverené osoba pre ochranu osobných údajov:

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť Moderní fotbal požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na vybavenie požiadavky, pokiaľ sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

V prípade dotazov smerom ku ochrane osobných údajov môžete kontaktovať poverenú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Moderní fotbal.

http://www.coerver.sk/osobne-udaje

info@coerver.sk

 

Možnosť podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, môžete ku ochrane svojich práv podať sťažnosť u poverenej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti Moderní fotbal, alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111

http://www.uoou.cz/

 

 CZ  EN